0031 (0)20-7893121 info@wojnowska.com

Ogólne warunki wykonywania usług

Wojnowska Letselschade BV : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wojnowska Letselschade BV, dalej zwana „Wojnowska Letselschade BV”, mająca swoja siedzibę w Watergang / lub osoby fizyczne lub prawne powiązane z Wojnowska Letselschade BV umową o pracę, umową o pracę tymczasową lub umową o wolontariat, włączywszy członków zarządów osób prawnych. Honorarium:  EUR 230,- za godzine, wynagrodzenie finansowe bez VAT-u (prpororcjonalnie do czasu lub inaczej) – bez kosztów asministracyjnych i opłat zewnętrznych- które kancelaria Wojnowska Letselschade BV ustaliła z klientem za wykonanie zlecenia. Opłaty zewnętrzne: koszty, które ponosi kancelaria Wojnowska Letselschade w celu wykonania zlecenia. Koszty administracyjne: stały narzut doliczany do honorarium w celu pomniejszenia kosztów biurowych.

Zastosowanie 

Niniejsze Ogólne warunki wykonywania usług mają zastosowanie do wszystkich zleceń, chyba że przed złożeniem zlecenia zostanie to inaczej uzgodnione na piśmie. Niniejsze Ogólne warunki wykonywania usług mają również zastosowanie do wszystkich (innych) czynności wykonywanych na zlecenie klienta przez kancelarie Wojnowska Letselschade BV i/lub jej pracowników. Poprzez jednorazowe zatwierdzenie niniejszych Ogólne warunków wykonywania usług, jako cześci umowy dotyczącej zlecenia, przyjmuje się, że mają one także zastosowanie zarówno do wszystkich późniejszych, jak i wcześniejszych umów i czynności.

Zlecenie

W pierwszej instancji uznaje się zlecenie za złożone, gdy zostało ono przyjęte, choćby za milczącą zgodą, przez Wojnowska Letselschade BV. W kwestii akceptacji zlecenia Wojnowska Letselschade BV może być reprezentowana jedynie przez prawników związanych z kancelarią Wojnowska Letsselschade BV lub jej pracowników. Każde zlecenie złożone w kancelarii Wojnowska Letselschade BV uznaje się za powierzone kancelarii Wojnowska Letselschade BV, co oznacza, że klient wydaje zgodę, by kancelaria Wojnowska Letselschade – ponosząc za to odpowiedzialność – powierzyła wykonie zlecenia prazownikom Wojnowska Letselschade BV lub , jeżeli jest to konieczne, osobie trzeciej na życzenie Wojnowska Letselschade BV. Kancelaria Wojnowska Letselschade BV może uznać zlecenie za zakończone, jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie będzie można od niej wymagać (dalszego) prowadzenia sprawy, jeżeli dojdzie do konfliktu interesów lub jeżeli klient ma zaległości płatnicze. Wycofanie zlecenia przez klienta lub przez zleceniobiorcę nie ma wpływu na należne opłaty za czynności wykonane przez zleceniobiorcę oraz poniwsione przez niego koszty.

Osoby trzecie

Kancelaria Wojnowska Letselschade BV deklaruje uzasadnione koszty na rzecz osób trzecich jako opłaty zewnętrzne ponoszone przez zleceniodawcę. Kancelaria Wojnowska Letselschade nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy osób trzecich.

Deklaracje należności

Kancelaria Wojnowska Letselschade BV uzganie pisemnie za zleceniodawcą stawkę godzinową, która stanowi odzwieciedlenie wymaganej ekspertzy, wagi i stopnia złożności sprawy. Ustalona stawka godzinowa jest zawsze podana bez VAT-u, szesciu procent (6%) kosztów administacyjnych oraz bez opłat zewnętrznych. Koszty administacyjne nie są szczegółowo opisane, ale obejmują między innymi koszty znaczków pocztowych, połączeń telefonicznych, telefaksu, internetu oraz literatury fachowej zamówionej na potrzeby zlecenia. Kancelaria Wojnowska Letselschade BV pobiera osobno należne kwoty poniesione za wyciągi, opłaty sądowe, koszty komornicze, podróże i inne. 

Płatności

Jeżeli jest to możliwe, faktury będą wystawiane okresowo i przedstawiane towarzystwu ubezpieczeniowemu. Kancelaria Wojnowska Letselschade BV nie pobiera przedpłaty na poczet należności od klienta. Koszta deklarowane są stronie odpowiedzialnej. W razie rezygnacji klienta, o ile koszta nie zostają (w pełni) pokryte przez stronę przeciwną, zostaną one zdeklarowane klientowi. Płatności na rzecz Wojnowska Letselschade BV winny być uiszczane w ciągu 14 dni od daty faktury.  Kancelaria Wojnowska Letselschade jest uprawniona do samodzielnego przeprowadzenia windykacji nieuszczonych faktur lub powierzenia jej jednostkom zewnętrznym. Jeżeli kancelaria Wojnowska Letselschade zostosuje względem klienta, który nie wywiązał sie ze swoich zobowiązań, środki dochodzenia roszczeń, zostanie on obciążony kosztami odzyskania należności wynoszącymi minimum 10% nieuiszczonej kwoty. 

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność kancelarii Wojnowska Letselschade BV jest każdorazowo ograniczona do kwoty wypłaconej w danym przypadku z polisy ubezpieczenia opdpowiedzialności zawodowej wykupionej przez Wojnowska Letselschade BV z uwzględnieniem ryzyka własnego. Wszystkie prawa do roszczeń lub inne przysługujące uprawnienia wynikające z jakiegokolwiek tytułu względem kancelarii Wojnowska Letselschade BV , dotyczące zobowiązań powstałych w oparciu o umowy, do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne warunki wykonywania usług, wygasają w  każdym razie po upływie roku od chwili, gdzy zainteresowany dowiedział sie lub w uzasadniony sposób można podejrzewać, że wiedział o istnieniu tych praw i uprawnień, co jednoznacznie obejmuje odwołanie się do praw z racji przypisanego uchybienia.

Archiwum

Po zakończeniu sprawy kancelaria Wojnowska Lestselschade BV przechowuje zawiązane z nią akta przez co najmniej 5 lat, z wyjątkiem umów stanowiących inaczej lub w sytuacji przejęcia sprawy przez inną kancelarię, po czym są one niszczone bez dodatkowego poinformowania zleceniodawcy.

Wybor prawa i domicyl

Stosunek prawny pomiędzy zleceniodawcą a kancelarią Wojnowska Letselschade BV polega wyłącznie prawu holenderskiemu.